Obchodné podmienky Občianskeho združenia DanceArt

 1. 1. Všeobecné informácie o Občianskom združení DanceArt

Sídlo : Pod gaštanmi 2, 82107 Bratislava

IČO  : 45772355

Bankové spojenie: SK44 1100 000 0029 4903 3094

Občianske združenie DanceArt vykonáva činnosť na základe schválených stanov. Je poskytovateľom služieb v oblasti tanečného vzdelávania pre verejnosť formou kurzov

 1. 2. Prihlásenie sa do kurzu

Zákazník je podmienečne zapísaný do kurzu na základe vyplnenia objednávky na stránke danceart.sk a súhlasu s obchodnými podmienkami. Po úhrade poplatku online /Systém GoPay/ za konkrétny kurz je prihláška potvrdená a záväzná pre obe strany. Ak je termín kurzu obsadený DanceArt sa dohodne so záujemcom na inom termíne.

 1. 3. Odhlásenie alebo zmena termínu kurzu

Ak záujemca po zaplatení z nejakého dôvodu nemôže nastúpiť na dohodnutý kurz dohodne si náhradný termín na recepcii DanceArt, alebo telefonicky či emailom. Uhradený poplatok môže byť záujemcovi o kurz vrátený iba v závažných dokladovaných prípadoch /Choroba, presťahovanie, úraz ap./

 1. 4. Formy úhrad za objednaný kurz

Najjednoduchšia forma úhrady je online úhrada po odoslaní objednávky prevodom na účet DanceArt, alebo platobnou kartou s pomocou platobného systému na objednávkovom formulári danceart.sk

 1. 5. Práva a povinnosti DanceArt

DanceArt, ako prevádzkovateľ tanečných kurzov má povinnosť realizovať tanečné kurzy v svojich, alebo prenajatých priestoroch prostredníctvom vlastných, alebo najatých lektorov. Jeho povinnosťou je okamžite informovať záujemcov, alebo členov kurzov o akýchkoľvek zmenách podmienok daného kurzu. DanceArt si vyhradzuje právo zmeny poplatku kurzov, ktoré je povinný zverejniť v cenníku. DanceArt umožní členom kurzov prezlečenie a prezutie do tanečných odevov. Za prípadné odloženie vecí najmä cenností neberie zodpovednosť.

 1. 6. Práva a povinnosti účastníkov kurzov

Účastníci kurzov majú právo absolvovať kurz za ktorý zaplatili v dohodnutom čase na dohodnutom mieste, alebo sa dohodnúť na zmene, v prípade závažných udalostí. Účastníci kurzov sú povinní rešpektovať prevádzkový poriadok v priestoroch DanceArt najmä čo sa týka vhodnosti oblečenia či obuvi. Účastník kurzu musí rešpektovať predpísaný počet členov v jednotlivých tanečných sálach a akceptovať presun na iný termín v danom kurze, ktorý ešte nie je naplnený.

 1. 7. Evidencia dochádzky a platieb

Pred zahájením kurzu obdrží každý záujemca  kartu, ktorá bude slúžiť na evidenciu jeho dochádzky a odpisovanie platieb za odtancované hodiny. Papierové karty(permanentky) sa postupne nahradia plastovými kartami s čipom  na elektronické sledovanie s využitím čítačiek. Jednorazové a individuálne vstupy sa budú sledovať a platiť na recepcii po absolvovaní. Platba za kurz môže byť prevedená na inú osobu v prípade vážnych okolností po dohode s DanceArt. Záujemca by mal absolvovať kurz ktorý si zaplatil do jedného mesiaca, inak ak nenastali závažné okolnosti mu prepadne nevyužitá časť poplatku.

Pri zakúpení kurzu alebo permanentky získava každý zákazník členskú kartu klubu DanceArt ktorá sa riadi osobitnými podmienkami a umožňuje čerpanie rôznych výhod.

 1.  8. Sťažnosti a dotazy

Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi osobne alebo emailom na adresu manager@danceart.sk Po prehodnotení sťažnosti poskytovateľ oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.

 1.  9. Ochrana osobných údajov

Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely DanceArt v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zákazník vyplnením súhlasu so spracovaním osobných údajov prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol, za účelom evidencie zákazníkov DanceArt a taktiež pre marketingové účely poskytovateľa. Obchodné podmienky sú platné od 1.12.2017

 

10. GDPR = General Data Protection Regulation

 

Čo všetko je osobný údaj?

Osobný údaj dotknutej osoby v ľudskej reči znamená čokoľvek, čo dokáže identifikovať danú fyzickú osobu, a teda:

 • klasiku v podobe meno a priezvisko – hoci samé osebe nemusia identifikovať konkrétnu osobu, napr. údaj Peter Milan, ktorých je na Slovensku skutočne veľa a také meno a priezvisko samo osebe osobným údajom nie je;
 • dátum narodenia, IČO;
 •  
 • ale je to aj fotografia, telefónne číslo, číslo bankového účtu fyzickej osoby (pri eseročke to osobný údaj nie je), adresa trvalého pobytu v spojení s menom a priezviskom, e-mailová adresa (aj všeobecne znejúca e-mailová adresa, ak vám niekto z nej napíše a podpíše sa), v mnohých prípadoch IP adresa, záznam o správaní sa konkrétnej osoby na internete (webové logy),
 •  
 • info o veku, pohlaví, sexuálnej orientácii, zdravotnom stave (ako extra citlivé údaje) ak sú priraditeľné k danej osobe a pod.
 •  

A/ Občianske združenie DanceArt /ďalej OZ/ nezbiera od občanov žiadne údaje, na svojich stránkach nepoužíva cookies, ani iný spôsob získavania údajov od návštevníkov stránok. V prípade záujmu o zapojenie sa do činnosti OZ občan vyplní dotazník na záujmovú činnosť ktorý odovzdá na recepcii OZ. V tomto dotazníku môže dať svoj súhlas so zasielaním tzv. newsletterov o nových akciách prostredníctvom elektronickej pošty. Rovnako môže na základe súhlasu OZ informovať občana o zmenách kurzov telefonicky, alebo cestou krátkych správ SMS. Získané informácie považuje OZ za dôverné a má k nim prístup iba presne stanovený počet riadne poučených členov OZ. V dotazníku je každý občan informovaný že na požiadanie musí OZ údaje získané o ňom vymazať alebo zabudnúť, ako aj o iných právach a povinnostiach, ktoré je povinné OZ voči záujemcom  uplatňovať. Takto získané údaje nie je možné poskytnúť tretím stranám.

B/ OZ nevedie ani nearchivuje žiadne citlivé údaje ktoré by mohli byť zneužité. Platby prostredníctvom kreditných a debetných kariet prebiehajú  u autorizovaného poskytovateľa a samotné  OZ neprichádza do styku s údajmi z takýchto platieb.

C/Platby za objednané služby prostredníctvom katalógu na www stránkach sa vykonávajú  v zabezpečených serveroch internetového poskytovateľa platieb. Údaje o platiteľoch sa archivujú podľa príslušných zákonov pre potreby fakturácie, prípadných reklamácii,vedenia účtovnej evidencie, zákona o pridanej hodnote, zákona o učtovníctne a iných zákonov. Údaje nie je možné využívať na účely reklamy a marketingu a nemôžu byť poskytované tretím stranám. Každý  registrovaný občan má svoj účet  chránený heslom a nemá k nemu prístup žiadny iný člen OZ.  Na požiadanie môže byť tento účet vymazaný a údaje v ňom bez možnosti obnovenia zabudnuté.

D/ Údaje ktoré sa spracovávajú prostredníctvom výpočtovej techniky využívajú heslá na prístup do google disk, či one drive.

E/ Každý občan, ktorý prejavý záujem o činnosť OZ na základe dotazníka obdrží plasovú kartu s čípom, kde nefiguruje žiaden z citlivých údajov, ktoré by mohli byť zneužité, rovnako je chránený aj program na spracovanie čípových kariet.

F/ Členovia OZ, ktorí si vymieňajú informácie o činnosti združenia elektronickou poštou  používajú šifrovanie dokumentov heslami.

G/ Ak majú o činnosť OZ záujem deti, komunikujeme výhradne s ich zákonným zástupcom, a vyžadujeme súhlas so všetkými činnosťami, o ktoré majú u nás záujem

Viac o GDPR