Všeobecné pravidlá štúdia tanca DanceArt

Včasný príchod na tanečné hodiny / lekcie kurzov
 • Svojim včasným príchodom zabezpečíte sebe a ostatným klientom DanceArt komfort pri prezliekaní, svoju prípravu na hodinu a nerušený priebeh hodiny. Prejavíte tým rešpekt lektorovi a ostatným účastníkom hodiny. Odporúčame príchod 10 min pred tanečnou hodinou.
Vstup do tanečných sál
 • Pred vstupom do tanečnej sály sa klient preukazuje na recepcii. Na recepcii Vám poskytnú všetky potrebné údaje.
 • Vstup do tanečných sál je povolený len počas vyhradených hodín pre váš kurz / practica / tanečnú hodinu.
 • Vstup do tanečných sál osobám mladším ako 18 rokov je len pod dohľadom lektorov.
 • Vstup rodičov do tanečných sál je povolený len po súhlase lektora.
 • Do sály nie je povolené nosiť oblečenie (bundy, kabáty, topánky...).
 • Do tanečných sál je zakázané nosiť jedlo! Do sály je zakázané nosiť sklenené poháre, fľaše...! Vodu do sály odporúčame nosiť v plastových fľašiach.
Oblečenie a obuv
 • Pre tanec je ideálne pohodlné oblečenie, vhodné pre daný tanečný šport ktoré vás nebude obmedzovať v pohybe.
 • Obuv musí byť čistá a nesmie zanechávať čierne šmuhy na podlahe. Na tanečné hodiny odporúčame tanečnú obuv s výberom ktorej vám radi poradíme a pomôžeme pre jej zakúpení.
Cvičenie na karimatkách
 • Na hodiny počas ktorých sa cvičí na karimatkách, si noste uteráky, ktoré si prestrite na karimatku z dôvodu zabezpečenia hygieny.
Informovanie o zdravotných problémoch
 • Vo vlastnom záujme informujte pred hodinou lektora o svojich zdravotných problémoch, zraneniach a okolnostiach, ktoré by mohli poškodiť vaše zdravie pri cvičení alebo tanci.
 • Tancujte a cvičte s ohľadom na svoje schopnosti a možnosti. Tanec a pohyb má prinášať radosť.
Ostatné
 • Počas hodín dodržiavajte pitný režim.
 • V priestoroch tanečného štúdia sú klienti a ich sprevádzajúce osoby povinní dodržiavať pravidlá slušného správania sa, udržiavať poriadok a dodržiavať bezpečnostné predpisy, pokyny lektorov tanečného štúdia a pokyny recepcie.
 • Po ukončení hodiny je potrebné po sebe poupratovať tanečné a cvičiace potreby (karimatky, madlá,...)
 • Individuálne tréningy s inými lektormi sú povolené výlučne po dohode s tanečným štúdiom DanceArt.
 • Tanečné štúdio neručí za bezpečnosť detí a osôb mladších ako 18 rokov pred začiatkom tanečnej hodiny a po skončení tanečnej hodiny.
 • Za zranenie v sálach neručíme.
 • V šatniach je zakázané dlhodobo nechávať tanečné potreby! Po hodine si svoje tanečné potreby zoberte domov.
 • Tanečné štúdio neručí za veci odložené v šatni (peňažné čiastky, mobilné telefóny, notebooky...).
 • Vstup do ostatných priestorov – bar, sklad... je klientom zakázaný.
 • Každý tanečník dná na osobnú hygienu, upravenosť a príjemné vystupovanie. Fajčením tesne pred tanečnou lekciou znepríjemňujete tanečnú hodinu ostatným tanečníkom.
Prihlásenie sa do kurzu / tanečnej školy formou objednávky
 • Vyplnením registračného formulára / prihlášky pre deti a zaplatením ceny kurzu / mesačného paušálu / zvýhodneného paušálu sa záujemca stáva klientom Tanečného štúdia DanceArt.
 • Objednávka je záväzná.
 • Klient DanceArt objednávkou tanečného kurzu / tanečnej školy vyjadruje súhlas s prezentáciou svojej osoby v rámci propagácie DanceArt ( DVD, brožúry, foto, web stránka DanceArt, facebook DanceArt a pod.).
Finančný poriadok – platby za kurzy / tanečnú školu
 • Záujemca / klient, ktorý sa rozhodne navštevovať tanečný kurz, je povinný uhradiť danú cenu kurzu / mesačný poplatok / zvýhodnený poplatok / jednorázový vstup.
 • Po uhradení ceny kurzu klient dostáva členskú kartu DanceArt.
 • Kurzy s úhradou za stanovený počet lekcií
 • Úhrada ceny kurzu je možná online platbou po odoslaní objednávky alebo v hotovosti u manažérky najneskôr na prvej hodine kurzu.
 • Po zaplatení kurzu klient dostane členskú kartu, ktorá umožňuje vstup na hodiny kurzu a ktorou sa preukazuje pred hodinou na recepcii!
Kurzy s mesačnou úhradou
 • Úhrada mesačných poplatkov prebieha VŽDY v prvom týždni daného mesiaca v hotovosti na recepcii alebo u manažérky.
 • Po zaplatení poplatku klient dostane členskú kartu, ktorá umožňuje vstup na hodiny a ktorou sa preukazuje pred hodinou na recepcii!
 • Uvedené ustanovenie o preukazovaní sa členskou kartou sa netýka detí navštevujúcich tanečný šport pre deti. Informáciu o úhrade mesačného poplatku obdrží lektor druhý vždy na začiatku druhého týždňa mesiaca, deti nie sú povinné preukazovať sa členskou kartou. Ak za dieťa nebude druhý týždeň mesiaca uhradený mesačný poplatok môže byť vylúčené z hodiny.
Kurzy so zvýhodnenou úhradou
 • Úhrada zvýhodnených poplatkov prebieha VŽDY v prvom týždni daného obdobia v hotovosti na recepcii alebo u manažérky.
 • Po zaplatení poplatku klient dostane členskú kartu, ktorá umožňuje vstup na hodiny a ktorou sa preukazuje pred hodinou na recepcii!
Jednorazový vstup
 • Úhrada jednorazových vstupov je možná len v hotovosti na recepcii pred vstupom na hodinu.
Vymeškané tanečné hodiny – kurzy a tanečný šport deti
 • V prípade neúčasti klienta na tanečných hodinách poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu.
 • Neprítomnosť na hodinách kurzov, ktoré majú presne stanovený koniec kurzu (dátum na členskej kartičke) je možné nahrádzať na ostatných kurzoch tanečného štúdia vždy po dohode s lektorom.
 • Neprítomnosť je možné nahradiť len do dátumu uvedeného na členskej kartičke. Po tomto dátume nevyčerpané lekcie prepadajú.
Zrušenie individuálnej hodiny
 • Zrušiť individuálnu hodinu je možné len v nevyhnutných prípadoch minimálne 24 hodín pred začiatkom hodiny. V prípade nezrušenia hodiny alebo zrušenia hodiny v čase kratšom ako 24 hodín pred lekciou je potrebné individuálnu hodinu uhradiť.
Storno poplatky
 • DanceArt si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to zmena tanečnej sály, výmena lektora v priebehu kurzu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách a pod. V prípade zmien budú účastníci kurzu informovaní e-mailom alebo telefonicky a v prípade zrušenia hodiny bude klientom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom a klienti budú o náhradnom termíne vopred informovaní.
 • DanceArt si vyhradzuje právo meniť počet klientov v skupine v kurze. Maximálny počet klientov je 60 osôb – VEĽKÁ sála / 30 osôb – TANGO sála / 12 osôb – MALÁ sála. DanceArt si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom klientov nižším ako 6 a ponúknuť klientovi inú možnosť pokračovať v navštevovaní tanečného štúdia (zostávajúci počet hodín kurzu bude zákazníkovi prepísaný na cenovo adekvátny počet jednorázových vstupov alebo na iný primeraný kurz).
 • V prípade zrušenia kurzu zo strany DanceArt vzniká klientovi nárok na vrátenie alikvotnej (neodučenej) časti uhradeného kurzovného. V prípade vrátenia časti alebo celej výšky kurzovného bude čiastka na základe požiadavky klienta vrátená v hotovosti do 30 pracovných dní.
 • V prípade, že klient, ktorý uhradil kurz so stanoveným počtom lekcií a pevným dátumom ukončenia nie je schopný absolvovať celý kurz z vážnych zdravotných dôvodov, má nárok na presun platby za neabsolvované hodiny do ďalšieho kurzu. Klient musí o presun platby požiadať písomne e-mailom. K žiadosti o presun platby je potrebné priložiť fotokópiu lekárskeho potvrdenia. Žiadosť bude posúdená a následne bude klient oboznámený e-mailom. Do ďalšieho obdobia sa po schválení žiadosti presúva iba kredit v počte hodín, ktoré si klient pôvodne predplatil od dátumu doručenia žiadosti emailom DanceArt-u.
 • Vo výnimočných prípadoch, kedy vyššie uvedené prípady kompenzácie zo strany DanceArt sú pre klienta absolútne nevyhovujúce a klient bude požadovať vrátenie platby za kurz so stanoveným počtom lekcií a pevným dátumom ukončenia (v prípade vážnych zdravotných problémov), bude jeho písomná žiadosť individuálne posúdená. V prípade odsúhlasenia vrátenia platby, budú absolvované hodiny do doručenia žiadosti poskytovateľovi odrátané z celkovej sumy za kurz.
 • Vrátenie celkovej platby po začatí kurzu nie je možné okrem vyššie uvedených výnimočných prípadov posudzovaných individuálne alebo v prípade zrušenia kurzu zo strany DanceArt.
Sviatky a dni pracovného pokoja
 • Do kurzov pre deti nie sú zarátané štátne sviatky, dni pracovného voľna a dni školských prázdnin.
 • Do kurzov pre dospelých nie sú zarátané štátne sviatky a dni pracovného voľna.
 •